Natoč a vyhraj - udělejte si pěknější domov díky samolepícím kamenným obkladům

 Návrh bez názvu-8

 

 Změna u které nebudete muset hnout prstem? Ano, stačí se zapojit do soutěže o voucher na pořízení samolepících kamenných obkladů ALFIstick v hodnotě 10 000 Kč a navíc s instalací zdarma. 

 

Co je potřeba udělat?

 

1) Natočit krátké video, kde ukážete místo, které chcete změnit 

2) Odpovědět na otázku, proč zrovna Vás bychom měli vybrat

3) Odeslat soutěžní formulář s přiloženým videem

 

Formulář

 

 

 

Úplná pravidla soutěžní akce

„Natoč a vyhraj - udělejte si pěknější domov díky samolepícím kamenným obkladům"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Natoč a vyhraj - udělejte si pěknější domov díky samolepícím kamenným obkladům" (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je ALFI Corp., s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sídlo C 33382:Ostrava, Třebovice, Provozní 5492/3 IČ: 28587855, DIČ: CZ28587855 (dále jen „pořadatel“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 00:00:01 15. 4. 2023 do 23:59:59 23. 4. 2023 (dále jen “doba konání soutěže”) na webových stránkách www.alfistyle.cz.

3. Zapojení do soutěže

a) Do soutěže je možné se zapojit po splnění podmínek pořadatele uvedených na sociálních sítích pořadatele, a to pouze v době konání soutěže od 00:00:01 15. 4. 2023 do 23:59:59 23. 4. 2023. 

4. Účastníci soutěže

a) Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „Účastník“), a která zcela splní pravidla a podmínky této soutěže. Osoby mladší 18 let se můžou zúčastnit soutěže pouze se souhlasem zákonného zástupce, který je účastník povinen na vyžádání prokázat. V opačném případě má Pořadatel právo takového účastníka bez náhrady vyloučit ze soutěže.

b) Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

c) V případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že účastníci porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem bude automaticky vyloučen/a ze soutěže a rozhodnutí pořadatele o nepředání výhry je konečné.

5. Pravidla soutěže

a) Do soutěže se může zapojit každý zákazník, který v období od 15.4. 2023 do 23. 4. 2023 natočí soutěžní video, kde ukáže místo, kde by si vyhraný samolepící kamenný obklad nechal/a nainstalovat/obložit.  Toto video pak se zodpovězenou otázkou odešle skrze formulář na stránce www.alfistyle.cz/soutez-obklady.

b) Soutěž probíhá na sociálních sítích pořadatele, jimiž jsou Facebook a Instagram. Účastník se zapojuje do soutěže v okamžiku odeslání formuláře. Na videu musí být vyobrazena celá stěna. Do soutěže budou zařazeny pouze videa splňující všechna pravidla. 

c) Videa nesplňující pravidla nebo videa zaslaná osobou nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebude do soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

d) Do soutěže není možné se zapojit opakovaně.

e) Do soutěže se může zapojit každý, kdo jako místo instalace uvede nemovitost, která se nachází na území statutárního města Ostravy.

6. Soutěž a výhra

a) V období trvání soutěže proběhne bude vybrán pouze 1 výherce a 1 náhradník

  • Soutěž proběhne v období od 15. 4. do 23. 4. 2023, vyhlášení bude  24. 4. 2023.

 

b) Výherce určuje pořadatel na základě umístění adresy instalace, velikosti stěny a nejoriginálnější  odpovědi na soutěžní otázku, proč bychom měli vybrat právě Vás.  

c) V soutěži je možné vyhrát instalaci samolepícího obkladu v hodnotě 10 000 Kč vč. DPH, výherce bude kontaktován prostřednictvím sociální sítě, na které se účastnil soutěže.

d) Předání a instalace proběhne nejpozději do 15 dní od vyhodnocení, kdy u instalace obkladů bude přítomná i marketingová agentura, která bude celý průběh natáčet. 

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

a) Účast v soutěži je dobrovolná. Zapojením se do soutěže dle čl. 5. těchto Pravidel uděluje účastník svůj bezvýhradný souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro registraci do soutěže za účelem identifikace účastníka za účelem plnění smlouvy mezi účastníkem soutěže a Pořadatelem.

b) Účastník uděluje dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro vyhodnocení soutěže, kontrolu splnění podmínek soutěže, předání výhry a marketing a propagaci.

c) Tyto osobní údaje budou zpracovávány od začátku účasti v soutěži po dobu 5 let od jejího ukončení. Pořadatel zpracovává tyto osobní údaje na základě dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který mu byl účastníky soutěže udělen. Tento souhlas může být účastníky soutěže kdykoliv písemně odvolán.

d) Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze soutěže. Účastník má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

e) Účastí v soutěži uděluje účastník pro případ, že se stane výhercem, pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických médiích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích).

8. Závěrečná ustanovení

a) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže či tuto soutěž ze závažných důvodů zkrátit, přerušit nebo zrušit. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

b) Pořadatel si vyhrazujie právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Tato rozhodnutí jsou konečná a účastníci soutěže se proti nim nemohou odvolávat. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

c) Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher.

e) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.

f) Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

g) Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

V Ostravě dne 14. 4. 2023